skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Procediments de família: Què són les mesures?

En dret de família anomenem mesures als pronunciaments que es prenen en una resolució judicial i que van destinades a regular la vida familiar un cop produïda la separació o que van destinades com a figura de protecció per un menor. Entre les més destacades trobem l’atribució del domicili familiar, la guarda del fills o la pensió d’aliments.

Mesures provisionals / Mesures definitives

Segons la vigència de les mesures es pot distingir entre mesures provisionals i mesures definitives. Seran mesures provisionals aquelles que tan sols són vàlides mentre es tramita el procediment de separació, divorci, extinció de parella de fet o de guarda i custòdia. En canvi seran mesures definitives aquelles que s’adopten mitjançant una sentència que finalitza amb un procediment i tenen caràcter de permanència fins que no es modifiquin o resultin innecessàries (per la majoria d’edat dels fills per exemple).

En altres tipus de procediments judicials que no son procediments especials de família, les mesures provisionals s’anomenen mesures cautelars.

Urgència i moment en que es demanen les mesures.

Segons el moment en que es prenen les mesures es poden distingir entre mesures provisionals prèvies a la interposició a la demanda, mesures provisionals derivades de la interposició de la demanda i mesures definitives. La diferència entre elles deriva en la urgència amb que és necessari que s’adoptin aquestes mesures. Per exemple, quan la convivència familiar és insostenible i és necessari que l’autoritat judicial determini qui dels dos es quedarà en el domicili familiar, fixant si s’escau data per tal que l’altre l’abandoni. O també quan per exemple un dels dos progenitors nega a l’altre la possibilitat de relacionar-se amb els seus fills, essent necessari que l’autoritat judicial fixi urgentment un règim de visites d’obligat compliment.

El màxim grau d’urgència es vehicula amb la interposició de mesures provisionals prèvies a la demanda. D’acord amb l’art. 771 de la Llei d’Enjudiciament Civil, per aquests supòsits de màxima urgència, la sol·licitud de mesures pot fins i tot interposar-se sense necessitat d’advocat i procurador, encara que seran necessaris per les actuacions posteriors. El cònjuge o progenitor demandat serà citat directament en el termini de 10 dies a una vista davant del jutge, el qual inicialment intentarà que les parts assoleixin un acord per tal de dictar aquestes mesures amb caràcter d’urgència que tan sols regiran mentre es tramiti el divorci o el procediment de que es tracti. El procediment posterior es tramitarà pels tràmits habituals només si s’interposa una demanda. En aquesta demanda a més s’haurà de sol·licitar que les mesures preses amb caràcter d’urgència és mantinguin, ja que si no quedarien sense efecte.

Exemples de mesures.

Per millor comprensió del que són les mesures en l’àmbit del dret de família, sense ànim de ser rigorosos podem detallar les següents com a mesures provisionals:

  • La determinació de la guarda dels menors, si aquesta serà compartida o s’atribuirà a un dels progenitors.
  • Pel cas que la guarda s’atribuís a un dels progenitors, un règim de visites per l’altre progenitor.
  •  La fixació d’una pensió d’aliments a favor dels fills en comú i, si s’escau, a favor d’un dels cònjuges o convivents.
  • L’assignació de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament a un dels cònjuges o convivents. Segons el cas, pot fixar-se una data en que l’altre haurà d’abandonar el domicili.
  • Les necessàries per a evitar el desplaçament o la retenció il·lícita dels fills, si n’hi ha el risc. Com per exemple, la retenció del passaport.

Com a mesures definitives, a més de les anteriors, es poden sol·licitar les següents:

De comú acord o contenciós

El tràmit necessari per tal que les mesures tinguin efectes legals, pot ser de comú acord mitjançant un conveni regulador o bé sinó hi ha possibilitat d’acord, mitjançant un procediment contenciós. En aquest cas serà el jutge qui fixarà les mesures després d’un judici.

Si les mesures han quedat desfasades amb el pas del temps o bé han canviat les circumstàncies concurrents en el moment d’adoptar-les, pot recorre’s al procediment de modificació de mesures.

Autor de l’article: Marc Trayter i Vilagran. Advocat. Fotografia del post de Images money fia Flickr (CC BY 2.0)

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!