skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Reclamació d'Impagats

 

Com advocat tinc experiència en reclamació d’impagats o procediments que pretenen cobrar un deute.

Qüestions a tenir en compte en la reclamació d’impagats o cobrament de deutes.

1.- Abans d’iniciar qualsevol procediment d’aquest tipus, cal examinar la documentació de que es disposa i la solvència del deutor ja que no només es tracta d’analitzar la viabilitat processal de l’assumpte sinó la viabilitat d’eventuals embargaments o execució de béns del deutor per tal de liquidar el deute, els interessos i les despeses que ha ocasionat el procediment judicial.

2.- Com a bona praxis professional, amb caràcter previ a l’execució dels treballs es signa una fulla d’encàrrec, amb descripció del tipus de procediment que es seguirà i els honoraris. Tractant-se d’una reclamació d’impagats o d’un deute, el gruix dels honoraris es meriten en forma de percentatge sobre les quantitats que es van recuperant.

3.- Segons la naturalesa de l’assumpte pot intentar-se un requeriment extrajudicial, si es creu que pot ser una forma de resolució eficaç, sinó podrà acudir-se a un procediment monitori, judici verbal o ordinari de reclamació de quantitat o a un procediment d’execució de sentència si és el cas.

Back To Top
× Contacta!