skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

El meu exercici professional dins l’equip de Iures Advocats es centre en la defensa a particulars. Persones que necessiten assistència  en assumptes com els següents:

Dret Civil

Dret de família

Separacions, divorcis, extinció de parelles de fet i nul·litat matrimonial
Procediments de mutu acord: redacció de convenis reguladors de divorci i plans de parentalitat.
Procediments de filiació o impugnació de la paternitat.
Procediments de guarda i custòdia o reclamació d’aliments.
Procediments d’incapacitació.
Procediments de règim de visites a favor d’avis.
Procediments d’execució de sentències: impagaments de pensions o incompliments de règim de visites.
Expedients de protecció de menors. Impugnació acords de l’administració publica sobre retirada tutela de menors.

Successions, Herències

Assessorament en la redacció de testaments.
Procediments de divisió judicial de l’herència.
Administració d’herències jacents.
Procediments en reclamació de llegítimes

Reclamació d’impagats

Procediments monitoris o de reclamació de quantitats.

Lloguers

Intent de resolució extrajudicial (Burofax).
Desnonament per falta de pagament o per expiració del termini contractual.
Reclamació de rendes degudes o quantitats assimilables.
Redacció y assessorament en contractes de lloguer.
Comunitat de Propietaris: Reclamació de morosos.

Dret Penal

Assistència al detingut

Davant instàncies policials, judicials i Fiscalia de menors.

Assistència en Judicis de Delictes lleus, Judicis ràpids i Procediments abreujats

Intervenció en qualitat de defensa, Acusació particular o popular en tot tipus de delicte.

Delictes contra la violència de gènere

Ordres de protecció i d’allunyament.

Delictes contra la família

Violència domèstica.
Abandonament de família.
Impagament de pensions.
Sostracció de menors.

Justícia Juvenil

Responsabilitat penal del menor.

Back To Top
× Contacta!