skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Modifació de mesures

Què és un procediment de modificació de mesures?

El pas del temps o una crisi econòmica poden provocar que una sentència de divorci, separació o de guarda i custòdia quedi desfasada i necessiti un reajustament.

Les mesures dictades pel jutge en sentència o establertes de mutu acord com la pensió d’aliments o un sistema de guarda i custòdia, poden no ser equilibrades si després de fixar-se ha vingut una crisi econòmica o senzillament hi ha hagut canvis en la vida dels pares que fan inviable el que es va acordar, com per exemple, un canvi de domicili o d’horaris laborals, els quals poden impossibilitar exercir la guarda dels fills de la mateixa manera.

La pèrdua del lloc de treball, la millora o empitjorament de les relacions amb els fills, la creació de nous nuclis familiars, la majoria d’edat dels fills, canvis de centres educatius… poden comportar que les mesures que es varen dictar en el moment del divorci ja no siguin raonables ni justes posteriorment, ja que les circumstàncies tingudes en compte en aquell moment han canviat.

Com a instrument per ajustar els convenis o sentències de divorci al pas del temps, existeix el procediment de modificació de mesures. Aquest procediment és el que s’ha d’utilitzar per modificar les mesures que han quedat obsoletes i que convé reajustar, ja que  les mesures que es comprenen en una sentència s’han de modificar també mitjançant una sentència.

De comú acord o contenciós

El procediment de modificació de mesures pot ser de comú acord, en aquest cas se signarà un conveni de modificació de mesures indicant quins punts es reajusten de l’anterior o bé s’adoptarà un conveni sencer nou. El conveni s’haurà de ratificar al jutjat i, un cop aprovat, es dictarà la corresponent sentència. Tot i això, en cas de no existir acord, el procediment de modificació de mesures també pot ser contenciós, interposant una demanda sol·licitant el reajustament d’una o vàries mesures.

Com hem vist, els procediments per obtenir una sentència de modificació de mesures són els mateixos que per obtenir la sentència que es pretén modificar. Si bé és cert que alguns, en centrar-se tan sols en aspectes concrets, com ara la contribució a les despeses dels menors, poden transcórrer amb més facilitat i ser més econòmics.

Necessitat d’una modificació substancial

El procediment de modificació de mesures parteix d’una idea que si bé és simple, no deixa de presentar dificultats en molts casos. Per tal que un jutge accepti modificar les mesures que es van dictar mitjançant una sentència anterior, cal que les circumstàncies concurrents en el moment de dictar-les hagin variat substancialment. És a dir, cal comprovar que en el moment que es demana la modificació de mesures, hi ha hagut canvis respecte del moment en què es va dictar la primera sentència. Aquest procediment no s’ha previst per tenir segons judicis si ens ha anat malament el primer, ni tampoc per esmenar errors de negociació. Sinó que la previsió legal és actualitzar les mesures als canvis que es van produint en les vides dels fills en comú o dels progenitors.

Tot i això, cal tenir present que en benefici de l’interès dels menors sempre es pot modificar el sistema de guarda, passant d’una custòdia compartida a una guarda monoparental o al revés. L’únic que s’exigirà és que s’acrediti que el canvi és necessari pel bé dels fills en comú.

Rebaixa de la pensió d’aliments

Estadísticament molts procediments de modificació de mesures s’insten per tal de sol•licitar una rebaixa en la pensió d’aliments. Aquests procediments solen ser habituals en èpoques de crisi econòmica com l’originada per la Covid-19 o en qualsevol altre que augmenti l’atur.

Un cas paradigmàtic és el d’un pare que queda a l’atur  i ja no pot fer front al mateix import de pensió d’aliments que satisfeia quan tenia feina. O bé si les seves condicions laborals s’han degradat amb el temps i l’import que es va fixar no resulta proporcionat. En aquests casos es necesària la interposició d’una demanda de modificació de mesures per reduir la pensió d’aliments, per tal d’evitar impagaments, deutes inassumibles o denúncies per abandonament de família.

Custòdia compartida

També hi ha procediments de modificació de mesures en què el pare sol·licita la custòdia compartida. No és infreqüent que en el moment del divorci s’atorgui la custòdia a la mare i, amb posterioritat, el pare vulgui major relació amb els seus fills. En aquests casos, d’acord amb la sentència núm. 8/16 de la secció primera de l’Audiència Provincial de Girona, si és beneficiós pels fills establir un sistema de custòdia compartida, aquest benefici pot considerar-se com una modificació substancial, però s’haurà d’acreditar degudament sense ser vàlid al·legacions genèriques o referir-se en general a què aquest és el millor sistema de guarda. 

Canvis de domicili.

Qualsevol canvi de domicili d’un dels progenitors que impliqui la impossibilitat de continuar complint el sistema de custòdia o el règim de visites, necessita prèviament un acord per adaptar les mesures vigents al nou escenari que es produirà amb el canvi de domicili. Si no hi ha acord, caldrà un pronunciament de l’autoritat judicial.

Recordar que el trasllat del menor del lloc de la seva residència habitual per la via de fet, és una qüestió especialment sensible que tractem en aquest post sobre sostracció de menors.

Procediment versàtil

La casuística de motius per tal de sol·licitar una modificació de mesures és molt ampli: per extingir la prestació compensatòria o la pensió d’aliments, per sol·licitar una pròrroga en l’atribució del domicili familiar, en alguns casos per la privació o suspensió de la pàtria potestat…. La llei simplement es refereix a la necessitat d’una “variació substancial de les circumstàncies concurrents”, a partir d’aquí s’haurà d’analitzar cada cas.

Si necessites assessorament o consell legal, no dubtis en contactar!

Autor: Marc Trayter i Vilagran. Advocat. Fotografia del post via flickr de Melbourne streets avant-garde (CC BY-NC 2.0)

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!