skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Sis especificitats de la responsabilitat penal dels menors.

El codi penal tipifica delictes dels quals tant en pot ser responsable una persona major d’edat com un menor, tot  i que en relació als menors, la seva responsabilitat es determinarà finalment un cop aplicada la Llei reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors. També parlem de justícia juvenil com la disciplina del dret que regula la responsabilitat penal dels joves adolescents per edats compreses entre els 14 i 18 anys. Els menors de 14 anys, es troben exempts de responsabilitat penal.

A continuació farem esment de 6 especificitats de la justícia penal juvenil:

1.- Mesures i no penes.

Si bé el codi penal parla de penes, la Llei que regula la Responsabilitat Penal dels Menors parla de mesures que tenen una finalitat sancionadora-educativa. Per tal d’escollir la mesura a imposar, no tan sols es tindrà en compte la gravetat dels fets sinó també l’edat, les circumstàncies socials i familiars del menor, la seva personalitat i quina mesura s’adequa més a l’interès del menor.

2.- La instrucció de la causa no correspon a un jutge sinó al Ministeri Fiscal.

No correspon a un jutge instructor sinó al Ministeri Fiscal la investigació dels fets denunciats, la comprovació de la participació d’un menor i l’impuls del procediment. Finalment, serà el Jutge de Menors qui dirigeixi el judici, dicti la corresponent sentència i resolgui l’execució de les mesures que puguin adoptar-se.

3.- Avís als pares o representat legal del menor detingut.

Quan es produexi la detenció d’un menor, els cossos de seguretat hauran de notificar la detenció del menor als seus pares o representant legal. En la declaració del jove adolescent com a detingut  hi seran presents qui ostenti la custòdia i el seu advocat, amb el qual podrà entrevistar-se tant abans com després de la declaració. Així i tot, la declaració d’un menor com a detingut és una excepció, ja que les detencions es produeixen quan són imprescindibles i la seva durada és també la menor possible, els agents retornaran sempre el menor detingut als seus cuidadors. La majoria de vegades la declaració d’un menor serà com investigat o imputat en el decurs d’una investigació policial, on també hi seran presents el seu advocat, pare o representant legal.    

4.- L’equip tècnic.

En els processos de menors és preceptiu per llei que s’estudiï l’entorn del jove adolescent mitjançant un informe que avaluï la seva situació psicològica, educativa, familiar i social. Aquest informe servirà de base per tal de determinar quina mesura és la més adequada pel menor, pel cas que fos responsable d’alguna conducta tipificada en el codi penal.

5.- Mediació i reparació del dany.

La llei de responsabilitat penal del menor aposta per resoldre els assumptes menys greus oferint la possibilitat al jove adolescent de reparar el dany causat o de conciliar-se amb la víctima, mitjançant un procés de mediació amb l’equip tècnic que evita la celebració d’un judici. Durant aquest procés de mediació-reparació, el menor haurà de reconèixer el dany que ha causat i quan sigui possible podrà disculpar-se amb la víctima. L’assumpció de responsabilitats i optar per aquest procediment, pot condicionar-se al compromís del menor de realitzar l’activitat educativa que hagi proposat l’equip tècnic o de realitzar accions en benefici de la víctima o de la comunitat.

6.- Execució de les mesures.

Durant el compliment de la mesura imposada per sentència, aquesta es podrà substituir per una altra, reduir o deixar sense efecte si el canvi fos en benefici de l’interès del menor.

Autor: Marc Trayter i Vilagran. Advocat.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top