skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Sis especificitats de la responsabilitat penal dels menors.

El Codi Penal tipifica delictes dels quals tant en pot ser responsable una persona major d’edat com un menor, tot  i que amb relació als menors, la seva responsabilitat es determinarà finalment un cop aplicada la Llei reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors.

Parlem de justícia juvenil com la disciplina del dret que regula la responsabilitat penal dels joves adolescents per edats compreses entre els 14 i 18 anys. Els menors de 14 anys, es troben exempts de responsabilitat penal.

A continuació farem esment de 6 especificitats de la justícia penal juvenil:

Mesures i no penes.

Si bé el Codi Penal parla de penes, la Llei que regula la Responsabilitat Penal dels Menors parla de mesures. Aquestes mesures tenen una finalitat sancionadora-educativa. Per tal d’escollir la mesura a imposar, no tan sols es tindrà en compte la gravetat dels fets sinó també l’edat, les circumstàncies socials i familiars del menor, la seva personalitat i quina mesura s’adequa més a l’interès del menor. A la llei es preveuen fins a 15 tipus de mesures diferents, com ara llibertat vigilada, prestacions en benefici de la comunitat, internament en un centre de menors…

La llibertat vigilada implica un seguiment al menor realitzat per un tècnic, que vetllarà perquè es compleixin les pautes educatives que s’hagin pogut imposar. Amb relació a l’internament en un centre de menors, aquest es pot desenvolupar en règim tancat, semiobert o obert. En el cas de l’internament en règim obert, el menor podrà seguir un projecte educatiu a l’entorn social normalitzat, malgrat residir pel temps de la condemna al centre de menors.

La instrucció de la causa no correspon a un jutge sinó al Ministeri Fiscal.

No correspon a un jutge instructor sinó al Ministeri Fiscal la investigació dels fets denunciats, la comprovació de la participació d’un menor i l’impuls del procediment. Finalment, serà el Jutge de Menors qui dirigeixi el judici, dicti la corresponent sentència i resolgui l’execució de les mesures que puguin adoptar-se.

Avís als pares o representat legal del menor detingut.

Quan es produeixi la detenció d’un menor, els cossos de seguretat hauran de notificar la detenció del menor als seus pares o representant legal. En la declaració del jove adolescent com a detingut hi seran presents qui ostenti la custòdia i el seu advocat, amb el qual podrà entrevistar-se tant abans com després de la declaració. De totes maneres, la declaració d’un menor com a detingut és una excepció, ja que les detencions es produeixen quan són imprescindibles i la seva durada és també la menor possible, retornant els agents sempre el menor detingut als seus cuidadors. La majoria de vegades la declaració d’un menor serà sense privació de llibertat com investigat o imputat en el decurs d’una investigació policial, on també hi seran presents el seu advocat, pare o representant legal.   

L’equip tècnic.

En els processos de menors és preceptiu per llei que s’estudiï l’entorn del jove adolescent mitjançant un informe que avaluï la seva situació psicològica, educativa, familiar i social. Aquest informe serà redactat per l’equip tècnic i servirà de base per a determinar quina mesura és la més adequada pel menor, pel cas que fos responsable d’alguna conducta tipificada en el Codi Penal.

L’equip tècnic assumeix una funció indispensable d’avaluació i de seguiment del menor, alhora que d’assessorament a l’òrgan judicial.

Mediació i reparació del dany.

La llei de responsabilitat penal del menor aposta per resoldre els assumptes menys greus oferint la possibilitat al jove adolescent de reparar el dany causat o de conciliar-se amb la víctima, mitjançant un procés de mediació dirigit per l’equip tècnic que evita la celebració d’un judici. Durant aquest procés de mediació-reparació, el menor haurà de reconèixer el dany que ha causat i quan sigui possible podrà disculpar-se amb la víctima. L’assumpció de responsabilitats i optar per aquest procediment, pot condicionar-se al compromís del menor de realitzar l’activitat educativa que hagi proposat l’equip tècnic o de realitzar accions en benefici de la víctima o de la comunitat. 

Un cop finalitzada la mediació, la instrucció es donarà per acabada i el procediment s’arxivarà, a no ser que la mediació no pugui concloure’s per manca de compromís del menor. Aleshores continuarà l’expedient de menors fins a la celebració de judici.

Execució de les mesures.

El compliment d’una sentència condemnatòria es porta a terme mitjançant un procediment d’execució. Aquesta execució o compliment de la sentència serà supervisada pel mateix jutge que va dictar la sentència, el qual rebrà els informes que emeti l’equip tècnic o el centre de menors durant el compliment de la mesura imposada per sentència.

Durant l’execució, la mesura imposada al menor es pot substituir per una altra, reduir o deixar sense efecte si el canvi fos en benefici de l’interès del menor. Això ressalta la importància de la conducta del menor i l’adaptació de la intervenció judicial als canvis positius que s’hagin pogut produir a la vida del menor.

Acompanyament dels pares.

Durant tot el procediment intervenen els representants legals dels menors, habitualment aquests són els pares. Els pares no es limiten a acompanyar el menor sinó que també li presten suport conjuntament amb l’advocat per prendre les millors decisions. 

Tot i que els fets objecte d’investigació ja han passat, encara és important com afrontem aquesta investigació i quina és l’actitud del menor davant tot el procediment que s’obre davant seu. Allò que pugui ser objecte de denúncia s’ha d’aclarir, proposant proves i mesures d’investigació si és necessari. En alguns casos, l’esclariment dels fets comportarà l’arxiu del procediment, en d’altres visualitzarà la necessitat d’adoptar mesures per tal que el menor redreci la seva conducta, per tal que en entrar a la majoria d’edat desisteixi de comportaments delictius. 

Autor: Marc Trayter i Vilagran. Advocat.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!