skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Què és un Divorci Contenciós?

Què és un Divorci contenciós?

Parlem de Divorci contenciós en contraposició a un Divorci de Comú acord. En el Divorci contenciós no existeix acord en els termes de la ruptura conjugal o de la separació, mentre que en el Divorci de comú acord les parts han sigut capaces de plasmar en un conveni regulador totes les mesures necessàries per regular la crisi familiar. 

El Divorci contenciós s’inicia amb una demanda en contra de l’altre cònjuge, la qual donarà peu a un procediment més llarg i costós que el de comú acord, tot i que en qualsevol moment pot reconduir-se un procediment contenciós a un de comú acord. Sovint s’inicien procediments de forma contenciosa que finalitzen de forma consensuada.

Atès que el procediment contenciós pot donar-se en moments difícils o de vulnerabilitat d’un dels cònjuges i el procediment pot ser llarg, caldrà valorar amb l’advocat la possibilitat d’interposició de mesures provisionals. 

Per tal d’iniciar un divorci contenciós tan sols és necessari la voluntat d’un dels cònjuges de divorciar-se i haver transcorregut més de tres mesos des de la celebració del matrimoni. És a dir, ningú pot obligar la seva parella a mantenir el matrimoni fins que no existeixi un acord o fins que el divorci sigui acceptat pels dos.

És fàcil detectar en els professionals que intervenim en el dret de família una tendència a la mediació, el diàleg o a l’assoliment d’acords per tal de resoldre les crisis familiars. Tot i això, en alguns casos cal diferenciar amb claredat quan les parts estan resolent per si soles el seu conflicte o quan:

  • Una part s’està imposant a l’altra en una posició de domini forçant a acceptar acords interessats.
  • Una part bloqueja el divorci simulant que negocia.
  • Una part nega que es produeixi la separació per acabar mantenint una convivència no desitjada o nociva.
  • O senzillament, un cop ja existeix una separació de fet, una part no coopera ni mostra interès en regularitzar la situació.

Amb el degut assessorament i confiança, caldrà conèixer bé l’assumpte i trobar en cada cas la resposta jurídica més adequada, analitzant quina és la situació de cadascú i amb respecte a la personalitat de qui cerca consell. Els motius que porten a un procediment contenciós són múltiples i variats, ja que tan pot tractar-se d’una qüestió estrictament econòmica, un desacord en l’exercici de la guarda dels fills o el final d’una convivència molt desgastada. Com pot deduir-se, és imprescindible l’assessorament personalitzat.

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia del post via Flickr.

Blog Advocat Girona

Back To Top
× Contacta!