skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Quins documents fan falta per un divorci?

Quins documents fan falta per un Divorci?

Una pregunta recorrent en un despatx d’advocats és quina documentació fa falta per iniciar un procediment de Divorci. La documentació variarà en funció de si es tracta d’un divorci de comú acord, contenciós o davant notari però en tot cas sempre farà falta la següent documentació:

1.- Certificat de Matrimoni.

S’expedeix en el Registre Civil del lloc on es va contreure matrimoni.

2.- Certificat de Naixement del fills en comú.

Si existeixen fills en comú menors d’edat necessàriament s’haurà d’aportar el seu certificat de naixement. Aquest s’expedeix en el registre civil del lloc on van néixer.

3.- Certificat de convivència o empadronament.

Si es tracta d’un Divorci de mutu acord judicial, és aconsellable aportar el certificat de convivència o empadronament de l’últim domicili familiar o del domicili actual de qui insta la demanda. És una bona praxis aportar-lo per tal d’acreditar la competència del jutjat a on ens dirigim. De tractar-se d’un divorci de mutu acord instat davant notari, el notari pot prescindir del certificat d’empadronament ja que pot extreure l’adreça dels compareixents del DNI.

 
Especificitats per raó del tipus de procediment.
 

Divorci de mutu acord judicial o notarial.

Si es tracta d’un divorci de mutu acord s’haurà d’aportar un conveni regulador de divorci redactat per un advocat tant si es tramita davant un jutjat com en una notaria. A més a Catalunya, si hi ha fills en comú menors d’edat, s’haurà d’aportar un Pla de Parentalitat juntament amb el conveni regulador de divorci. En aquest cas, només es podrà tramitar el divorci davant el jutjat.

Divorci contenciós

Pel cas que no existeixi acord i no es pugui evitar un divorci contenciós caldrà aportar més documentació, ja que la demanda de divorci contindrà un relat sobre les circumstàncies de la ruptura i detallarà les mesures que es proposen al jutge que acordi en sentència. Per tal de donar suport a la demanda caldrà acompanyar-la dels documents que es considerin necessaris, els quals serviran de prova documental.

Exequàtur.

És el cas d’una persona que s’ha casat a Espanya i s’ha divorciat a l’estranger. En aquest cas caldrà tramitar un procediment judicial anomenat exequàtur, per tal de que la sentència estrangera pugui inscriure’s al Registre Civil i així tenir plena eficàcia el Divorci, ja que sinó formalment el matrimoni encara és vigent a Espanya. En funció de quin país sigui la sentència estrangera s’aplicarà una llei o una altra, però en general com a documentació caldrà a més de la descrita anteriorment per un divorci, còpia autèntica de la sentència legalitzada, certificat de que la sentència és ferma i certificació de que la sentència va ser notificada al demandat. Pel cas que la llengua d’origen no fos el castellà, caldrà traducció jurada.

 

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran, advocat. Foto del post via Flickr.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!