skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Divorci davant notari

Divorci davant notari

En els darrers anys ha tingut força acceptació el divorci notarial o davant notari, el qual destaca per ser molt més ràpid. També és més econòmic sinó és necessari procedir al repartiment de propietats en comú, o bé si procedint al repartiment dels béns en comú s’acorda la seva venta.

La Disposició final primera de la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària, tot modificant alguns articles del Codi Civil espanyol, estableix la possibilitat de que en alguns casos els Divorcis o separacions puguin tramitar-se tan en un jutjat com en una notaria.

Requisits per un divorci notarial.

Els Divorcis o separacions que poden optar per celebrar-se en una escriptura davant notari han de tenir tres requisits essencials:

  • Han de ser de comú acord, tramitant-se l’escriptura conjuntament amb els dos cònjuges i amb l’assistència d’un advocat.
  • No poden haver-hi involucrats fills menors d’edat o incapacitats judicialment.
  • S’han de tramitar com a mínim després de tres mesos d’haver-se celebrat el matrimoni i davant del notari de l’últim domicili del matrimoni o del domicili habitual d’algun dels dos cònjuges.

Documentació mínima necessària.

Sinó existeixen béns en comú, la documentació mínima necessària per tramitar un divorci és:

  • Conveni regulador de divorci.
  • Certificat de matrimoni.
  • DNI, NIE o passaport.
  • Segons la notaria, certificat d’empadronament per acreditar la competència territorial de la notaria per tramitar el divorci.

Tràmit del Divorci notarial.

L’assistència de l’advocat continua essent preceptiva, ja que haurà de redactar un Conveni Regulador de Divorci que reculli els pactes que regeixen la separació o divorci. L’advocat també haurà de ser present en l’acte notarial i signar l’escriptura de divorci o separació.

En relació als acords que han d’assolir els cònjuges, en ser Divorcis en els quals no s’han de prendre mesures que afectin a fills menors d’edat, aquests acords queden dins l’esfera patrimonial i en regular o renunciar als efectes econòmics que es desprenen del divorci. L’acord central en una escriptura de divorci és la voluntat compartida de separar-se.

L’escriptura de Divorci tindrà els mateixos efectes que una sentència judicial que homologa un Conveni regulador de Divorci. Serà el títol vàlid per tal d’inscriure el Divorci en el Registre Civil i serà susceptible de modificació en els mateixos termes que una sentència mitjançant un procediment de modificació de mesures.

Les diferències d’optar entre notaria o jutjat pels interessats semblen limitar-se a dos aspectes: al temps i al cost. La tramitació en la notaria és molt més ràpida, estalviant temps. En relació al cost, davant notari no és preceptiva l’assistència d’un procurador però cal abonar els aranzels de la notaria, tot i així, també és més econòmic. En tot cas, la motivació de la llei és desjudicialitzar i descolapsar els jutjats de noves demandes, essent aquesta la diferència real que ha portat al naixement d’aquesta reforma legal.

El divorci notarial es perfila com un instrument àgil i econòmic pels divorcis més senzills, on assolir acords sovint es limita a la mera voluntat compartida de divorciar-se.

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran, advocat. Foto del post de Sebastien Wiertz via Flickr (CC BY 2.0)

Blog Advocat Girona

 

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!