skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Diferències entre parella de fet i matrimoni en el moment de la separació.

Les diferències entre parella de fet i matrimoni en una separació.

En el moment de separar-se es reprodueixen de nou els dubtes sobre les diferències entre parella de fet i matrimoni. La principal diferència és que mentre el matrimoni tan sols pot extingir-se per Divorci que s’haurà de tramitar forçosament en un jutjat o notaria, una parella de fet pot extingir-se pel sol fet de deixar de conviure o separar-se, sense necessitat d’efectuar cap tràmit. Tot i així, d’haver-hi fills en comú o en supòsits en què es preveuen mesures de protecció pel convivent més desafavorit, les mesures que es prenen en cas de Divorci o d’Extinció de Parella de fet tendeixen a equiparar-se. 

Processalment, la Llei d’Enjudiciament Civil no es refereix a les parelles de fet, possiblement pel fet que el Codi Civil espanyol no regula les parelles de fet com sí ho fa el Codi Civil de Catalunya. Tot i així, és pràctica comuna i diària equiparar els procediments judicials d’Extinció de parella de fet als de Separació, Divorci o Guarda i custòdia, que sí estan expressament previstos en la norma processal.

Les mesures que afecten als fills menors d’edat i que s’han de prendre com a conseqüència de la separació dels pares són exactament les mateixes pel cas de parelles de fet o casades,  la seva resolució pot ser igualment de comú acord o contenciosa. De manera que, quan el centre de la separació són els fills en comú, la gestió d’un divorci o extinció de parella de fet són viscudes igual per les persones que es separen.

Drets de la parella de fet a Catalunya.

A nivell patrimonial i econòmic és quan comencen a sorgir les diferències, tot i que el Codi Civil de Catalunya confereix drets derivats de la convivència pel convivent més desafavorit que les mitiguen. Es tracta de mesures o drets que pretenen pal·liar situacions en que la convivència a causat un desequilibri o que busquen protegir al convivent més vulnerable si fruit del trencament de parella es troba en una situació que no pot sostenir-se adequadament.

Com és sabut el règim econòmic matrimonial preponderant o Catalunya és el de separació de béns, el qual té com a figura central la Compensació econòmica per raó del treball. Doncs bé, el Codi Civil de Catalunya preveu expressament que aquesta compensació també pugui sol·licitar-se en parelles de fet, previsió vigent actualment tot i els problemes sobrevinguts de constitucionalitat. També preveu el Codi Civil de Catalunya que en cas de separació d’una parella de fet, el convivent que es trobi en situació de necessitat pugui sol·licitar una pensió d’aliments a l’altre convivent, suplint així la falta de previsió d’una prestació compensatòria que pot sol·licitar-se tan sols en cas de Divorci.

A Catalunya, on el règim econòmic matrimonial és el de separació de béns i l’extinció de parella de fet es troba regulada en el codi civil de Catalunya, podem dir que en el moment de la separació la diferència entre Divorci i extinció de parella de fet sovint és merament formal, per més que la parella de fet mai hagi efectuat cap inscripció en un registre ni formalitzat la relació en una notaria. Tot i així, especialment en alguns aspectes patrimonials, és cert que en casos concrets poden sorgir diferències notables com per exemple en el supòsit que amb diners d’un es financin immobles que pertanyen a l’altre (inclòs el domicili familiar). L’art. 232-3 del Codi Civil de Catalunya estableix que entre cònjuges cal presumir que la titularitat registral dels immobles indiquen a qui pertany, amb indiferència de com s’hagin pagat, establint que si s’han pagat amb béns o diners de l’altre cònjuge cal presumir la donació. En parelles de fet, aquesta presumpció de donació no existeix. També existeixen diferències relacionades amb l’atribució del domicili familiar. Aquestes diferències i d’altres que poden donar-se, vistes amb distància poden semblar poc rellevants, però la realitat és que en casos concrets són una gran diferència. 

Autor de l’article Marc Trayter i Vilagran, Advocat. Fotografia de Hamza Butt via Flickr 

Blog Advocat Girona

 

 

 

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!