skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Com es tramita un Divorci?

Un cop s’ha esgotat la relació de parella, per tal de refer cadascú la seva vida per separat cal prendre tota una sèrie de decisions i realitzar una sèrie de tràmits legals diferents segons quina sigui la situació. Inicialment, caldrà veure si existeix acord entre la parella o per contra si la ruptura portarà a un procediment judicial contenciós.

Amb un sol advocat i procurador comú o bé amb assessorament individualitzat.

De ser el procediment de divorci, separació o extinció de parella de fet de mutu acord, les dos parts poden utilitzar un mateix advocat i procurador estalviant despeses i temps. Tot i així, res no impedeix que cada part estigui assessorada per un advocat diferent, ja que pot ser que tot i que es vol resoldre la situació amb el màxim de bona entesa, per major seguretat i certesa en els passos que s’estan donant es vulgui comptar amb un assessorament propi individualitzat. Aleshores, tant existeix la possibilitat que el procediment de mutu acord s’insti conjuntament pels dos membres de la parella amb un o dos advocats, com que el procediment de mutu acord l’iniciï un dels dos membres de la parella amb el consentiment de l’altre.

Tràmits del divorci de mutu acord.

El procediment de divorci de mutu acord es troba regulat en l’art. 777 de la Llei d’Enjudiciament Civil i, en síntesi, consisteix en presentar al jutjat un conveni regulador de divorci que serà ratificat individualment i per separat per cadascun dels cònjuges davant del jutjat. Aquest conveni reflecteix els acords que han pres les parts, estarà sotmès a aprovació judicial i, finalment, formarà part de la sentència que declari el divorci, la qual s’haurà d’inscriure al Registre Civil per tal que sigui plenament eficaç a l’anotar una inscripció de divorci allà on consti el matrimoni. Pel cas d’existir fills en comú menors d’edat, a Catalunya és necessari presentar a més del conveni regular de divorci un pla de parentalitat. Aquest pla és el document on els dos progenitors concreten com exerciran la seva responsabilitat com a pares després de la ruptura de parella i quins compromisos assoleixen respecte a la guarda, la cura i l’educació dels fills.

Procediment contenciós de divorci i mesures provisionals.

Si no es possible assolir un acord, qualsevol dels dos membres de la parella pot instar quan cregui oportú davant del jutjat un procediment contenciós de divorci, separació o extinció de parella de fet. En aquests casos, caldrà valorar amb un advocat si es necessari prendre mesures urgents i, en tot cas, quines es sol·liciten de forma definitiva. Quan parlem de valorar la conveniència de sol·licitar mesures urgents o provisionals, ens referim al fet que en alguns casos és necessari que sense demora el jutjat atribueixi l’ús del domicili a un dels dos progenitors amb la consegüent obligació de l’altre d’abandonar el domicili. Com també pot ser urgent i necessari en alguns casos que el jutge acordi un règim de visites o es pronunciï sobre la guarda dels fills en comú quan un dels dos progenitors nega a l’altre la possibilitat de relacionar-s’hi.

Autor de l’article, Marc Trayter i Vilagran. Advocat.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!