skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Pensió d’aliments: Impagament.

Amb crisis econòmiques o sense i des de perspectives diferents, l’impagament de la pensió d’aliments sempre ha estat una qüestió recurrent. Per qui ha de rebre la pensió d’aliments, el manteniment propi i dels fills pot veure’s amenaçat si no es percep la pensió que es fixà judicialment en el seu dia. Per contra, des del punt de vista de qui ha de pagar, l’impagament pot tenir conseqüències greus. Els aliments deguts i no satisfets poden reclamar-se judicialment per via civil o per via penal, preferentment és aconsellable la via civil. 

La Prescripció de la pensió d’aliments i el seu IPC.

A Catalunya els imports deguts en concepte de pensió d’aliments prescriuen als 3 anys. És a dir, transcorreguts 3 anys des de que és deu una mensualitat, aquesta ja no és d’obligat pagament. Aquest és un element important alhora de quantificar el deute. Com també ho és tenir en compte les actualitzacions d’IPC, ja que cal reclamar les pensions degudament actualitzades amb l’IPC. 

Les despeses extraordinàries en canvi, el seu termini de prescripció a Catalunya és de 10 anys. En el moment de reclamar la pensió d’aliments, també cal revisar si hi han imports deguts en concepte de despeses extraordinàries, tot i que en aquest cas caldrà disposar de les factures o documents necessàris per la seva reclamació.

Procediment civil: Execució de la pensió d’aliments.

En la reclamació civil de la pensió d’aliments serà necessari l’assistència d’un advocat i procurador, que hauran d’instar una demanda executiva al jutjat pels imports deguts, els que puguin anar vencent al llarg del procediment, interessos i costes (les despeses d’advocat i procurador que comporten acudir al jutjat en aquest procediment d’execució). A més de la pensió d’aliments, també poden reclamar-se les despeses extraordinàries que no s’hagin pagat.

Si el demandat tot i rebre la demanda persisteix en el seu incompliment, podrà investigar-se i embargar-se els seus béns per tal de cobrir l’import pel qual s’ha despatxat execució. Pel cas que no es trobessin béns i el procediment s’allargués, el deute pot actualitzar-se periòdicament de manera que les quantitats degudes no prescriguin i el procediment no finalitzarà fins a la completa satisfacció del deute (art. 570 LEC).  

En la reclamació de quantitats econòmiques derivades de l’impagament d’una pensió d’aliments, una de les excepcions remarcables és que pel cas que el deutor no tingués altres béns que una nòmina o pensió, aquestes podran embargar-se en el percentatge que el jutjat estimi oportú, sense regir la regla de l’art. 607 de la LEC segons la qual és inembargable la quantitat que no excedeixi del salari mínim interprofessional. Una altre punt a tenir en compte és que si bé el procediment civil pot allargar-se molt en el temps, la llei preveu una liquidació d’interessos i costes, fet que comporta que la quantitat deguda augmenti considerablement.

Procediment Penal: Denúncia per abandonament de família en la modalitat d’impagament de la pensió d’aliments.

D’acord amb l’art. 227 del Codi Penal qui deixés de pagar durant 2 mesos consecutius o 4 mesos no consecutius la pensió d’aliments o qualsevol altra prestació econòmica que figuri en una resolució judicial de dret de família, incorreria en un delicte d’abandonament de família en la modalitat d’impagament de la pensió d’aliments i podria ser castigat amb la pena de presó de 3 mesos a 1 any o amb una multa de 6 a 24 mesos. D’aquesta manera, pel cas d’impagament s’obre una segona via més coactiva com és la penal, amb clares diferències comparada amb la via civil que aconsellen que una denúncia penal sigui subsidiària a una demanda civil.

La via penal s’inicia mitjançant denúncia al Jutjat de guàrdia o a la comissaria dels Mossos d’Esquadra sense que sigui obligatori la presència d’advocat ni procurador. Ara bé, a diferència de la via civil, el mer impagament no és suficient perquè condemnin al denunciat sinó que és necessari que s’acrediti que l’impagament de la pensió d’aliments és voluntari, és a dir, tenint diners suficients per pagar la pensió d’aliments voluntàriament es decideix no pagar. Això comporta que pel cas de denunciar per impagament de pensions, si via jutjat es realitzés una investigació patrimonial d’aquesta persona i resultés que no paga la pensió d’aliments perquè no té mitjans per pagar-la, les actuacions s’haurien de sobreseure (arxivar sense condemna) amb la conseqüent frustració i empitjorament de les relacions entre els progenitors. En cas contrari, si tot i tenir capacitat econòmica suficient dolosament s’incompleix amb la resolució judicial que fixa unes obligacions econòmiques, se celebrarà un judici en seu penal que pot finalitzar amb una sentència condemnatòria. Per aquest motiu, és important que si la persona obligada a satisfer la pensió d’aliments no pogués complir perquè la seva situació econòmica ha empitjorat des del moment en què es va fixar la pensió d’aliments, insti en via civil un procediment de modificació de mesures per rebaixar la pensió d’aliments, ja que sinó s’arrisca a una denúncia que pot tenir conseqüències molt greus com una pena de presó i, en tot cas, un deute acumulat que no podrà rebaixar-se posteriorment.

Acusació Particular en l’impagament de pensions.

Com hem dit, no és obligatòria l’assistència d’advocat i procurador per interposar una denúncia per impagament de pensions. Tot i això, és aconsellable estar assistir per un advocat per rebre assessorament, ajudar a quantificar el que es deu i estar informat de com transcorre el procediment. El procediment penal comptarà amb una fase inicial d’interposició de la denúncia (generalment a la comissària dels Mossos d’Esquadra), la declaració com a perjudicada davant del jutge d’instrucció, la instrucció de la causa, l’obertura del judici oral amb la redacció dels escrits d’acusació, el judici on la denunciant haurà de tornar a declarar i la posterior execució de la sentència. Són tràmits llargs i de difícil comprensió per algú aliè al món del dret i, a més, solen donar-se en una situació d’especial vulnerabilitat per les persones afectades, d’aquí que sigui altament aconsellable l’assistència d’un advocat per exercir l’acusació particular en representació de la persona perjudicada o denunciant. 

Autor de l’article, Marc Trayter Vilagran. Advocat.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!