skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Procediment Monitori: Com cobrar un deute.

Procediment Monitori: Com cobrar un deute.

Una de les funcions de l’administració de justícia és aportar seguretat en el tràfic jurídic i en el desenvolupament econòmic. D’aquí l’interès en establir un mecanisme judicial el més àgil possible per tal que les factures degudes o els serveis impagats que pateixen tots els professionals o empreses puguin reclamar-se, en aquest cas, el procediment monitori. Segons dades oficials del Consell del Poder Judicial, l’any 2015 a la província de Girona és varen iniciar 6.627 monitoris, 1.881 d’ells al partit judicial de Girona el qual es correspon a la comarca del Gironès. Per tan pot comprovar-se que es tracta d’un procediment molt utilitzat.

El procediment Monitori és un procediment especial per tal de reclamar deutes líquids, determinats, vençuts i exigibles previst en els arts. 812 a 818 de Llei d’Enjudiciament Civil, el qual s’inicia amb una petició inicial de procediment monitori en el partit judicial en què el deutor té el seu domicili. Si el deute es documenta correctament, el jutjat requerirà directament al deutor per tal que en 20 dies saldi el seu deute. Davant d’aquest requeriment, existeixen tres opcions:

1.- Que el deutor compleixi amb el pagament.

2.- Que el deutor comparegui al jutjat exposant que no deu en tot o en part la quantitat reclamada. En aquest cas, el procediment monitori es transformarà en el procediment civil que correspongui.

3.- Que el deutor ni efectuï el pagament ni comparegui oposant-se a la reclamació del deute. En aquest cas es despatxarà execució, és a dir, podran embargar-se béns del deutor per tal de cobrir el deute, més els interessos i les despeses que hagi comportat la reclamació.

Pel que fa a la seva efectivitat, aquesta ve marcada per la naturalesa del deute, és a dir, si es tracta d’un deute ben documentat sense marge d’oposició el procediment discorrerà amb rapidesa. Per contra, si el deutor s’oposa estarem davant d’un procediment civil com qualsevol altre, amb l’única salvetat que enlloc d’iniciar-se directament mitjançant una demanda haurà comptat amb una fase prèvia que l’haurà demorat més. Un altre factor inequívocament important és la informació patrimonial que es disposa del deutor ja que finalment utilitzarem l’administració de justícia per dirigir-nos contra els seus béns. Però si aquests béns no existeixen, òbviament la utilitat del procediment quedarà en no res.

Foto de Chris Potter via Flickr

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!