skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
La durada del contracte de lloguer

La durada del contracte de lloguer

Pels contractes de lloguer signats a partir de 18 de Desembre de 2018, la llei preveu que tindran la durada que estipulin les parts, tot i que en benefici del llogater, si aquest termini fos inferior a 5 anys, el contracte podrà prorrogar-se com a mínim fins els 5 anys de durada. És a dir, el llogater té la facultat de que com a mínim la durada d’un contracte de lloguer sigui 5 anys. Aquest termini de 5 anys, està previst en la llei pel cas que el propietari de l’immoble fos un particular, si fos una persona jurídica, com una empresa o fons d’inversió, enlloc de 5 anys el termini serà de 7 anys.

Transcorregut aquest període inicial de 5 o 7 anys, si cap de les parts no notifiqués a l’altra la voluntat de finalitzar l’arrendament, aquest es prorrogarà automàticament tres anys més.

Recuperació de l’habitatge per necessitat del propietari o un familiar.

La regla anterior té una excepció pel supòsit que el propietari faci constar en el contracte que pot tenir necessitat de recuperar l’habitatge per a si mateix, un familiar de primer grau o pel seu cònjuge en cas de separació o divorci. Si es dona qualsevol d’aquests casos un cop transcorregut el primer any del contracte, el propietari podrà finalitzar amb l’arrendament amb un preavís de 2 mesos.

Desistiment del contracte de lloguer.

La durada del lloguer també pot escurçar-se a la prevista en el contracte si el llogater decideix finalitzar-lo anticipadament. En aquest cas parlem de desistiment, i la llei també preveu com es desenvolupa. En concret, en l’art. 11 de la Llei d’arrendament urbans, es preveu que un cop transcorreguts 6 mesos de lloguer, el llogater podrà desistir del contracte amb un preavís de 30 dies. Per contra, en el contracte es podrà preveure una indemnització a favor del propietari d’un mes de renda per cada any de contracte que quedés per complir.

Contractes destinats a habitatge permanent.

Finalment esmentar que les previsions contingudes en aquest article són d’aplicació per lloguers d’habitatge, és a dir, per aquells que es formalitzen per tal que el llogater satisfaci la seva necessitat permanent d’habitatge. Pels arrendaments d’us diferent al d’habitatge, ja siguin comercials o de temporada, la llei no fa cap previsió sobre la durada del lloguer.

Autor de l’article Marc Trayter Vilagran, Advocat. Fotografia del post extreta via Flickr.

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!