skip to Main Content
Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
¿Qué pactos pueden tomarse en caso de divorcio?

L’acceptació d’herència.

Quan es mor un familiar directe nostre, a més del dany emocional que això suposa, s’inicia un període per realitzar tota una sèrie de tràmits per la seva successió. En l’àmbit fiscal existeix un termini de sis mesos per liquidar els impostos de l’herència.

Els passos inicials en la tramitació d’una herència són identificar els hereus i realitzar un inventari dels béns de l’herència. Aquest darrer punt és important en el moment d’acceptació de l’herència, ja que si es desconeix si el causant tenia més deutes que patrimoni, poden adoptar-se una sèrie de mesures de protecció per l’hereu que accepta l’herència.

Acceptació pura i simple.

D’acord amb l’art. 461-18 del Codi Civil de Catalunya, per l’acceptació de l’herència pura i simple, l’hereu respon dels deutes de l’herència, no només amb els béns que hereti sinó també amb els seus propis béns. Si es coneix o sospita que en l’herència poden existir més deutes que béns, cal prendre una sèrie de precaucions per evitar haver de respondre amb béns personals.

Acceptació a benefici d’inventari.

Si s’ha realitzat un inventari de l’herència dins els sis mesos posteriors a la mort del causant, identificant tots els béns i deutes dels quals es té coneixement, l’hereu pot acollir-se al benefici d’inventari. És a dir, l’hereu no respondrà amb béns personals de la seva propietat si l’herència tingués més passiu que actiu.

Acceptació tàcita.

L’herència no només pot acceptar-se expressament davant notari. També pot acceptar-se tàcitament si l’hereu fa actes inequívocs que demostren la seva voluntat, fent actes que tan sols podria fer si no és a títol d’hereu. En l’art. 461-5 del Codi Civil de Catalunya, s’identifiquen tots els supòsits.

Renúncia o repudiació de l’herència.

Finalment, pot succeir que l’hereu mai accepti l’herència. Així i tot, cal tenir present que la repudiació o renúncia ha de ser expressa davant notari o judicialment.

Autor de l’artícle Marc Trayter i Vilagran, advocat. Fotografia del post Paul Frankenstein via Flickr (CC BY-NC 2.0)

Blog Advocat Girona

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top
× Contacta!