Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Justícia Juvenil

Sis especificitats de la responsabilitat penal dels menors.

El codi penal tipifica delictes dels quals tan en pot ser responsable una persona major d’edat com un menor. La justícia juvenil és la disciplina del dret que regula la responsabilitat penal dels menors per edats compreses entre els 14 i 18 anys. A continuació farem esment de 6 especificitats de la jurisdicció de menors:

1.- Mesures i no penes. Si bé el codi penal parla de penes, la Llei que regula la Responsabilitat Penal del Menor parla de mesures que tenen una finalitat sancionadora-educativa. Per tal d’escollir la mesura a imposar, no tan sols es tindrà en compte la gravetat dels fets sinó també l’edat, les circumstàncies socials i familiars del menor, la seva personalitat i quina mesura s’adequa més a l’interès del menor.

2.- La instrucció de la causa no correspon a un jutge sinó al Ministeri Fiscal. No correspon a un jutge instructor sinó al Ministeri Fiscal la investigació dels fets denunciats, la comprovació de la participació d’un menor i l’impuls del procediment. Finalment, serà el Jutge de Menors qui dirigeixi el judici, dicti la corresponent sentència i resolgui la execució de les mesures que puguin adoptar-se.

3.- Detenció del menor. Pel cas que fos necessària la detenció d’un menor, els cossos de seguretat hauran de notificar la detenció del menor als seus pares o representant legal. En la declaració del menor i seran presents qui ostenti la custòdia i el seu advocat, amb el qual podrà entrevistar-se tan abans com després de la declaració.

4.- L’equip tècnic. En els processos de menors es necessari per llei que s’estudiï l’entorn del menor mitjançant un informe que avaluï la seva situació psicològica, educativa, familiar i social. Aquest informe servirà de base per tal de determinar quina mesura és la més adequada pel menor, pel cas que fos responsable d’alguna conducta tipificada en el codi penal.

5.- Mediació i reparació del dany. La llei de responsabilitat penal del menor aposta per resoldre els assumptes menys greus oferint la possibilitat al menor de reparar el dany causat o de conciliar-se amb la víctima, mitjançant un procés de mediació amb l’equip tècnic que evita la celebració d’un judici. Durant aquest procés de mediació-reparació, el menor haurà de reconèixer el dany que ha causat i quan sigui possible podrà disculpar-se amb la víctima. L’assumpció de responsabilitats i optar per aquest procediment, pot condicionar-se al compromís del menor de realitzar l’activitat educativa que hagi proposat l’equip tècnic o de realitzar accions en benefici de la víctima o de la comunitat.

6.- Execució de les mesures. Durant el compliment de la mesura imposada per sentència, aquesta es podrà substituir per una altra, reduir o deixar sense efecte si el canvi fos en benefici de l’interès del menor.

Este blog utiliza las cookies que vienen predeterminadas en Wordpress, de las cuales no se hace ningún uso que no sea de medición de audiencia. Aún así, en cumplimiento de la ley se hace este aviso, si continúa navegando está consintiendo las mencionadas cookies. CERRAR