Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat
Diferències Entre Parella De Fet I Matrimoni En El Moment De La Separació.

Les diferències entre parella de fet i matrimoni en una separació.

En el moment de separar-se es reprodueixen de nou els dubtes sobre les diferències entre parella de fet i matrimoni. Mentre que el matrimoni tan sols pot extingir-se per Divorci que s’haurà de tramitar forçosament en un jutjat o notaria, una parella de fet pot extingir-se pel sol fet de deixar de conviure o separar-se, sense necessitat d’efectuar cap tràmit. Tot i així, d’haver-hi fills en comú o en supòsits en què es preveuen mesures de protecció pel convivent més desafavorit, les mesures que es prenen en cas de Divorci o d’Extinció de Parella de fet tendeixen a equiparar-se. 

Processalment, la Llei d’Enjudiciament Civil no es refereix a les parelles de fet, possiblement pel fet que el Codi Civil espanyol no regula les parelles de fet com sí ho fa el Codi Civil de Catalunya. Tot i així, és pràctica comuna i diària equiparar els procediments judicials d’Extinció de parella de fet als de Separació, Divorci o Guarda i custòdia, que sí estan expressament previstos en la norma processal.

Les mesures que afecten a menors i que s’han de prendre com a conseqüència de la separació dels pares, són exactament les mateixes pel cas de parelles de fet o casades i la seva resolució pot ser igualment de comú acord o contenciosa. Per altra banda, com és sabut, el règim econòmic matrimonial preponderant o Catalunya és el de separació de béns, el qual té com a figura central la Compensació econòmica per raó del treball. Doncs bé, el Codi Civil de Catalunya preveu expressament que aquesta compensació també pugui sol·licitar-se en parelles de fet, previsió vigent actualment tot i els problemes sobrevinguts de constitucionalitat. També preveu el Codi Civil de Catalunya que en cas de separació d’una parella de fet, el convivent que es trobi en situació de necessitat pugui sol·licitar una pensió d’aliments a l’altre convivent, suplint així la falta de previsió d’una prestació compensatòria que pot sol·licitar-se tan sols en cas de Divorci.

Així doncs, en el moment de la separació en alguns casos la diferència entre Divorci i extinció de parella de fet és merament formal, per més que la parella de fet mai hagi efectuat cap inscripció en un registre ni formalitzat la relació en una notaria. Tot i així, especialment en aspectes patrimonials, és cert que poden sorgir diferències notables com per exemple en el supòsit que amb diners d’un es financin immobles que pertanyen a l’altre. L’art. 232-3 del Codi Civil de Catalunya estableix que entre cònjuges cal presumir que la titularitat dels immobles indiquen a qui pertany, amb indiferència de com s’hagin pagat, establint que si s’han pagat amb béns o diners de l’altre cònjuge cal presumir la donació. En parelles de fet, aquesta presumpció de donació no existeix. Pot semblar una diferència infreqüent o de detall, però quan es dona per les persones s’hi troben potser molt important.

Fotografia de Hamza Butt via Flickr

Este blog utiliza las cookies que vienen predeterminadas en Wordpress, de las cuales no se hace ningún uso que no sea de medición de audiencia. Aún así, en cumplimiento de la ley se hace este aviso, si continúa navegando está consintiendo las mencionadas cookies. CERRAR