Marc Trayter i Vilagran, Advocat per vocació desde 2003 Girona 619 475 337 marc@advocatgirona.cat

Reclamació d'Impagats

 

Com advocat tinc experiència en reclamació d’impagats o procediments que pretenen cobrar un deute.

Qüestions a tenir en compte en la reclamació d’impagats o cobrament de deutes.

1.- Abans d’iniciar qualsevol procediment d’aquest tipus, cal examinar la documentació de que es disposa i la solvència del deutor ja que no només es tracta d’analitzar la viabilitat processal de l’assumpte sinó la viabilitat d’eventuals embargaments o execució de béns del deutor per tal de liquidar el deute, els interessos i les despeses que ha ocasionat el procediment judicial.

2.- Com a bona praxis professional, amb caràcter previ a l’execució dels treballs es signa una fulla d’encàrrec, amb descripció del tipus de procediment que es seguirà i els honoraris. Tractant-se d’una reclamació d’impagats o d’un deute, el gruix dels honoraris es meriten en forma de percentatge sobre les quantitats que es van recuperant.

3.- Segons la naturalesa de l’assumpte pot intentar-se un requeriment extrajudicial, si es creu que pot ser una forma de resolució eficaç, sinó podrà acudir-se a un procediment monitori, judici verbal o ordinari de reclamació de quantitat o a un procediment d’execució de sentència si és el cas.

Este blog utiliza las cookies que vienen predeterminadas en Wordpress, de las cuales no se hace ningún uso que no sea de medición de audiencia. Aún así, en cumplimiento de la ley se hace este aviso, si continúa navegando está consintiendo las mencionadas cookies. CERRAR